توزیع و تفاوت پست

- Dec 19, 2017 -

اغلب این دو ادعا توزیع و ایستگاه را می شنویم. در واقع، پستهای توزیع و زیرزمین بسیار متفاوت هستند. شرکت طراحی برق با شما به درک.

پست اصلی به طور عمده مسئول ولتاژ بالا ولتاژ بالا به منظور دستیابی به قدرت خروجی و دستیابی به نقش کاربران است. توزیع قدرت در عملکرد ترانسفورماتور وجود ندارد، عمدتا برای دستیابی به توزیع قدرت، کنترل، امنیت و توابع حفاظت. به عبارت دیگر، ولتاژ اصلی مبدل برق، توزیع برق برای دستیابی به توزیع کار است.

زیرزمین و پست یک مفهوم مشابه هستند. ترانسفورمر هسته ای از تجهیزات زیرزمینی است، می تواند از القای الکترومغناطیسی، تبدیل ولتاژ استفاده کند. مرکز توزیع برق، تجهیزات الکتریکی تابلوهای اصلی، از جمله سوئیچ های ولتاژ مدار ولتاژ بالا، busbars، مانع از انفجار، خازن های قدرت و غیره است. به طور عمده از طریق این دستگاه ها برای کنترل انتقال برق و حفاظت از ایمنی برق مسکونی.

ساکنان برق از ایستگاه های زیرزمینی و زیرزمین جدا نیستند. این دو مکمل یکدیگر را تشکیل می دهند تا یک شبکه برق موثر ایجاد کنند. قابل مشاهده است، اهمیت توزیع و پست.


دانش صنعت مربوطه

محصولات مرتبط

  • برج آهن
  • مشت گایید
  • قطب مخابرات
  • قطب سیگنال
  • برج توربین بادی دریایی Offshore
  • ستون پنل خورشیدی