زیرزمین هوشمند مفصل که ویژگی های آن است

- Dec 19, 2017 -

اول از همه، ایستگاه هوشمند و کل تماس نزدیک شبکه

پست هوشمند نقش مهمی در سیستم هوشمند شبکه ایفا می کند. این امر منجر به پیوند نزدیک تمامی لینک ها در کل شبکه می شود. شبکۀ هوشمند یکپارچه تر است، جلوگیری و کنترل وقوع حادثه های شبکۀ شبکه متصل شده و دستیابی به هماهنگی یکپارچه بین سطوح. و یک اتصالات شبکه هوشمند متحد و روابط ایجاد کنید. این باعث می شود کل شبکه بیشتر از ایستگاه هوشمند آگاه شود که بخش مهمی از شبکه برق در شبکه برق به عنوان نقش و عملکرد غیرقابل جایگزینی تبدیل شده است.

دوم، ایستگاه هوشمند شبکه هوشمند را پشتیبانی می کند

اتوماسیون هوشمند پست الکترونیکی و ویژگی های هوشمند از سطح طراحی و عملیات باید با شبکه هوشمند منطبق باشد، شما می توانید شبکه هوشمند را در یک محیط بی خطر، پایدار، کارآمد، محیط زیست و باز برای راه اندازی مجاز کنید. ادغام سخت افزار و بهینه سازی دستگاه ها می تواند نتایج بهتر را به دست آورد، نرم افزار نیز می تواند با تفاوت تفاوت داشته باشد.

دوباره ایستگاه هوشمند برای دیدار با شبکه انتقال UHV

خطوط انتقال UHV در شبکه هوشمند یک شبکه انتقال مهم است که در مقیاس خاصی از مشکل فنی، آنچه که ما باید با آن روبرو شویم، توان بزرگ و ولتاژ است. پست الکترونیکی هوشمند پست برق بالا می تواند شبکه انتقال UHV را ببیند که به طور موثر می تواند مشکل عایق بندی تجهیزات، قطع و تعویض را حل کند و بنابراین نقش مهمی در تجهیزات شبکه انتقال UHV بازی می کند.

در نهایت، دسترسی آسان به قدرت توزیع پست های پایین پست

شبکه هوشمند دسترسی به منابع متداول منبع قدرت مانند باد و خورشید و ایستگاه های هوشمند را می تواند این کار را انجام دهد، چه اینکه فناوری یا مدیریت، سخت افزار یا نرم افزاری باشد، که با توجه به اتصال به منابع قدرت توزیع شده مشکلی ایجاد می کند، در نتیجه یک حالت جدید شبکه و شبکه توزیع عملیات.


دانش صنعت مربوطه

محصولات مرتبط

  • برج حیاط
  • برج آهن
  • برج تلویزیونی
  • قطب سیگنال
  • قطب فلزی چند ضلعی
  • U پیچ و مهره